Top

Zakład w Garwolinie


Informacje dotyczące środków bezpieczeństwa, sposobu ostrzegania i postępowania
społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii przemysłowej w zakładzie
ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS Sp.z o.o.,
zgodnie z art 261a. Ustawy Prawo Ochrony Środowiska
(tekst jednolity Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 z późn. zm.)

 1. Oznaczenie prowadzącego zakład

  Prowadzący zakład ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS Sp. z o.o.
  Adres zakładu ul. II Armii Wojska Polskiego 44, 08-400, Garwolin
  Adres kierującego
  zakładem
  ul. Mianowskiego 3 lok. 6, 02-044, Warszawa
  Dane kontaktowe tel.: +48 25 7861043
  fax: +48 25 7861051
  e-mail: office@pl.erca-wilmar.com
  Kierujący zakładem Paweł Balcerzak – Dyrektor Generalny
  Strona internetowa www.erca-wilmar.com
  Osoba kontaktowa
  w sprawach
  dotyczących ZZR
  Kierownik Zakładu – Marek Pieniążek
  KRS 0000180030
  NIP PL5262753192
  REGON 01556547
 2. Potwierdzenie, że zakład podlega przepisom w zakresie przeciwdziałania awariom przemysłowych oraz że zakład dokonał zgłoszenia oraz przekazał program zapobiegania awariom odpowiednim organom.

  Zakład prowadzony przez ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS Sp. z o.o., zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 29 stycznia 2016 dotyczącymi ilości i rodzajów substancji niebezpiecznych znajdujących się na terenie zakładu (Dz.U. 2016 poz. 138), został zaklasyfikowany do zakładu o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (ZZR).

  Prowadzący zakład dokonał zgłoszenia zakładu do odpowiednich organów zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska, tj do. komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej oraz do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska oraz przekazał im Program Zapobiegania Poważnym Awariom Przemysłowym, w którym przedstawia system bezpieczeństwa gwarantujący ochronę ludzi i środowiska, stanowiący element ogólnego systemu zarządzania bezpieczeństwem w zakładzie.

 3. Charakter prowadzonej działalności zakładu

  ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS Sp. z o.o., prowadzi działalność produkcyjną polegającą na wytwarzaniu podstawowych produktów lub półproduktów chemii organicznej, które następnie mają zastosowanie głównie w przemyśle kosmetycznym. Produkcja odbywa się poprzez zastosowanie procesów chemicznych oraz przy użyciu instalacji IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) do wytwarzania, znajdującej się na terenie Zakładu Produkcyjnego w Garwolinie przy ul. II Armii Wojska Polskiego 44 a której właścicielem jest ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS Sp. z o.o.
  Proces produkcyjny ma charakter periodyczny, prowadzony jest kampanijnie na aparaturze produkcyjnej. W skład instalacji zaliczono szereg powiązanych ze sobą strukturalnie i technologicznie urządzeń, linii technologicznych i instalacji jednostkowych niezbędnych do prowadzenia podstawowych procesów związanych z wytwarzaniem produktu finalnego. Maksymalna, teoretyczna wydajność instalacji wynosi 30 000 kg/dobę (przy średniej gęstości produktu 1.25 Mg/m3) i zależy od rodzaju wytwarzanego produktu finalnego. Surowcami są głównie nienasycone (i nasycone) kwasy i alkohole tłuszczowe C8 – 18 oraz pochodne tych związków. Są to głównie ciała stałe i ciecze o stosunkowo wysokiej lepkości i niskiej prężności par.
  Proces technologiczny obejmuje magazynowanie surowców w ogrzewanych zbiornikach i transportowanie ich ogrzewanymi płaszczowo rurociągami do reaktorów. W reaktorach zachodzi właściwa reakcja chemiczna, w której powstaje surowy produkt końcowy. W procesie tym biorą udział urządzenia takie jak skraplacze, separatory faz i odbieralniki. Produktami finalnymi są estry, amidy oraz czwartorzędowe sole amoniowe, które konfekcjonowane są w workach na paletach, beczkach lub paletopojemnikach. Zarówno surowce jak i gotowe produkty, poza kilkoma wyjątkami, w temperaturze otoczenia są ciałami stałymi lub cieczami o niskiej prężności par.

 4. Charakterystyka składowanych substancji niebezpiecznych decydujących o zaliczeniu zakładu do zakładu o zwiększonym ryzyku.

  Nazwa chemiczna CAS Klasyfikacja i rodzaj zagrożenia
  Siarczan dietylu

  64-67-5 H302 Działa szkodliwie po połknięciu
  H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą
  H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu
  H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania
  H340 Może powodować wady genetyczne
  H350 Może powodować raka
 5. Informacje dotyczące sposobów ostrzegania i postępowania społeczeństwa w przypadku wystąpienia awarii poważnej przemysłowej

  ERCA WILMAR COSMETIC INGREDIENTS posiada procedurę określającą sposób postępowania, w tym metody ostrzegania i postępowania społeczeństwa na wypadek wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na terenie zakładu. Procedura jest częścią Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem w fabryce.

  W przypadku wystąpienia awarii przemysłowej sposób postępowania pracowników fabryki jest uzależniony od tego jakiego typu miało zdarzenie, jakie substancje niebezpieczne brały udział w zdarzeniu oraz jakiego typu zagrożenie występuje dla ludzi i/lub środowiska. Społeczeństwo będzie zawsze informowane w przypadku wystąpienia: – pożaru – eksplozji – emisji substancji toksycznej lub ekotoksycznej poza teren zakładu W przypadku wystąpienia awarii, która z uwagi na zasięg oddziaływania może stanowić realne zagrożenie dla mieszkańców oraz osób przebywających w budynkach znajdujących się w sąsiedztwie zakładu, należy o tym fakcie poinformować społeczeństwo. Informacje o wystąpieniu awarii oraz sposobie postępowania będą przekazywane przez uprawnionych do tego celu pracowników firmy, służby i instytucje które, będą prowadziły działania związane z likwidacją tego zagrożenia oraz środki masowego przekazu.

  W sytuacji wystąpienia poważnej awarii przemysłowej zostaną przekazane szczegółowe wskazówki dotyczące sposobów postępowania, w szczególności:
  – nie zbliżać się do miejsca zdarzenia, – jak najszybciej oddalić się od miejsca zdarzenia na odległość określoną jako bezpieczna,
  – zamknąć okna i pozostać w domu do odwołania alarmu, aby nie wdychać dymu lub nietypowego zapachu,
  – w razie potrzeby zaopiekować się dziećmi, osobami starszymi, śledzić informacje w środkach masowego przekazu (na stronach internetowych lokalnych mediów).